VLAREM II

VLAREM II is in hoofdzaak een uitvoeringsbesluit van het Milieuvergunningsdecreet en de hoofdbrok van het besluit betreft milieuvoorwaarden voor ingedeelde inrichtingen. Het is echter niet uitsluitend een uitvoeringsbesluit van het Milieuvergunningsdecreet, maar ook van de andere bestaande kaderwetten en decreten op milieugebied. De werkingssfeer van het VLAREM II werd immers in twee opzichten verruimd:

  • door het opnemen van milieukwaliteitsnormen met algemene draagwijdte
  • door het vaststellen van milieuvoorwaarden voor niet-ingedeelde inrichtingen

De VLAREM-wetgeving met betrekking tot industrielawaai kadert in de doelstelling van de Vlaamse overheid om in Vlaanderen een akoestisch kwalitatieve omgeving te creëren.

Met behulp van een akoestisch onderzoek wordt nagegaan of het specifiek geluidsniveau van de ‘hinderlijke’ inrichting voldoet aan deze richtwaarden of grenswaarden voor nieuwe inrichtingen.