Omgevingslawaai

Geluidshinder is milieuvervuiling

Geluidshinder is een vorm van milieuvervuiling die alomtegenwoordig is en niet mag worden onderschat. Lawaaihinder is één van de meest voorkomende vormen van overlast in onze maatschappij. Zowel op Europees niveau als op Vlaams niveau zijn er normen opgelegd om de emissies en immissies aan banden te leggen.

 

De richtwaarde waaraan het geluid afkomstig van een bedrijf of een luidruchtige activiteit moet voldoen, wordt bepaald in de VLAREM-wetgeving. Deze richtwaarde wordt voor elke "hinderlijke inrichting" ( industrie, discotheken en feestzalen, gemotoriseerde recreatie,...) onder andere bepaald door de ligging volgens het Gewestplan.

 

Aan de hand van een volledig akoestisch onderzoek, uitgevoerd door een erkende deskundige geluid, wordt nagegaan of de hinderlijke inrichting voldoet aan de bepalingen conform VLAREM. Indien er zich een overschrijding voordoet wordt met behulp van een broninventarisatie nagegaan welke geluidsbronnen hiervoor verantwoordelijk zijn. Daarna kan een saneringsplan opgesteld worden.

In dit saneringsplan worden de geluidsreducerende maatregelen en de effecten ervan opgesomd.